Ansvarlig for store deler av dansk demenshandlingsplan 2025

10.04.2017

Nationalt Videnscenter for Demens har siden etableringen i 2007 blitt godt kjent over hele Danmark. Senteret fikk nylig ansvaret for vesentlige deler av landets første demenshandlingsplan.

TEKST: Bente Wallander

 fra demens & alderspsykiatri vol. 21 - nr. 1 - 2017

Nationalt Videnscenter for Demens ble en realitet på Den Internasjonale Alzheimerdagen, den 21. september i 2007. Senterets visjon er todelt: Et lengre liv uten demens og Et bedre liv med demens. Siden oppstart har de arbeidet med forskning, utdannelse og formidling av viten om demens til fagfolk på alle nivåer og på tvers av sektorer i hele Danmark.

Senteret har ansvaret for å styrke og koordinere forskning som kan bidra til å utvikle helsefaglige behandlings- og pleietilbud for personer med demens. Det skal også sikre regioner og kommuner en fast forankret kunnskapsspredning og -formidling. Etter å ha jobbet på treårsbasis siden 2007, får de nå en fast bevilgning over statsbudsjettet på åtte millioner danske kroner.

Dansk demensplan
Danmark fikk sin nasjonale demenshandlingsplan i januar 2017; Et trygt og værdigt liv med demens. At planen ble lansert på Christiansborg slott, kan oppfattes som et tegn på hvor viktig politikerne anser innsatsen på demensområdet for å være. Til stede på «Borgen» var da også flere framtredende politikere, blant dem sunnhetsminister Ellen Trane Nørby, og eldreminister Thyra Frank, sistnevnte kjent som grunnlegger av Lotte-sykehjemmet

Tidligere sunnhets- og eldreminister Sophie Løhde ledet fram til november 2016 arbeidet med å etablere en dansk demenshandlingsplan. Hun var særlig opptatt av brukerperspektivet, og reiste blant annet rundt i landet for å snakke med folk og bli inspirert av gode, lokale tiltak. Planen ble til gjennom en prosess, med kunnskaps- og erfaringsbidrag fra personer med demens, deres pårørende, fagmedarbeidere, organisasjoner og andre.

I anledning planen inviterte statsminister Lars Løkke Rasmussen til et stort møte på Marienborg (statsministerens representative bolig), der ledende folk fra ministerier, styrer og organisasjoner var til stede.

– Også dette initiativ viser hvor høyt regjeringen prioriterer demenshandlingsplanen, sier Gunhild Waldemar.

Gunhild Waldemar leder Nationalt Videnscenter for Demens. Les intervju med henne her: Dronningen av demens - i Danmark.

Tre nasjonale mål
Hovedmålet for perioden 2017–25 er at Danmark skal bli et demensvennlig samfunn, slik at mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt og verdig liv.

Myndighetenes innsats uttrykkes gjennom tre nasjonale mål:

  • Danmark skal ha 98 demensvennlige kommuner
  • Flere personer med demens skal utredes, og 80 prosent skal ha fått en spesifikk diagnose
  • Gjennom pleie- og behandlingsinnsats skal man redusere forbruket av antipsykotisk medisin blant personer med demens med 50 prosent.

Det er etablert 23 initiativ, hvorav vitensenteret har fått ansvaret for tre. Senteret skal a) sørge for at det utvikles verktøy til tidlig oppsporing av demens, b) utvikle og spre en nasjonal verktøykasse med pasient- og pårørendekurs, samt c) gjøre forsøk med demensvennlige sykehus.

Det avsettes i alt 470 millioner danske kroner til den nasjonale handlingsplanen, hvorav 145 millioner kroner er avsatt til å samle utredning av demens på færre, tverrfaglige utrednings- og behandlingsenheter. 145 millioner kroner ble bevilget til det praksisnære kompetanseløftet I kommuner og regioner. Det er de to abolutt største av de 23 initiativene.

– Vi får det faktisk riktig travelt nå, konstaterer daglig leder Gunhild Waldemar med et smil.

Utstrakt virksomhet
Vitensenteret har i likhet med sine norske og svenske søstertjenester utviklet en populær ABC opplæringsmodell: ABC Demens – pleie og omsorg, som er et gratis, webbasert kurs for alle som arbeider med støtte, pleie og omsorg for personer med demens. Etter å ha fått økt sine kunnskaper kan deltakerne teste hvor mye de har fått med seg og printe ut sine kursbevis. Kurset er etterspurt, og har til nå 17 000 brukere/ elever.

Siste skudd på kursstammen er ABC Demens for læger, som er e-læring for leger under utdannelse innenfor nevrologi, psykiatri, geriatri og allmennmedisin. Senteret planlegger å produsere flere e-kurs til andre målgrupper.

Ved ti-årsjubileet for opprettelsen av det nasjonale demenssenteret har man allerede nådd mange av målene som ble satt ved oppstart.

– Vi når ut til mange aktører i Danmark, blant annet gjennom nasjonale nettverk som vi har etablert de siste ti årene. Vi har et nettverk for kommunale demensambassadører, hver av i alt 98 kommuner har utpekt en ledende fagperson som inngår i nettverket. Vi har også startet nettverk for hukommelsesklinikkene på sykhus og i psykiatrien, for forskere i psykososial virksomhet og for dem som underviser på utdanningsinstitusjonene, sier Gunhild Waldemar.

Per i dag er cirka 80 personer ansatt ved vitensenteret, hvorav halvparten er ansatt kun ved Hukommelsesklinikken. Vitensenteret har i underkant av én million sidevisninger (og 277 000 besøk) på sin hjemmeside årlig og 17 000 brukere av sin digitale ABC-opplæring.

Nationalt Videnscenter for Demens har to ganger (2010 og 2014) blitt hedret med prisen Global Excellence in Health. Prisen gis til faglige miljøer som til gavn for pasienter og andre arbeider med helse på et internasjonalt nivå.