Utlysning: Ny tilskuddsordning for tjenester til personer med demens

04.04.2017

Ny tilskuddsordning for kommunene skal bidra til å utvikle og prøve ut modeller for tjenester til personer med demens som bor i egen bolig.

Et nyopprettet treårig utviklingsprogram skal gjennom tjenesteinnovasjon utvikle og prøve ut modeller for organisering av hjemmetjenester til personer med demens, som har behov for tjenester av et visst omfang.

Programmet har til hensikt å prøve ut ulike arbeids- og organisasjonsformer av hjemmetjenestene, samt hvordan hjemmetjenester bedre kan kombineres med andre tiltak som dagaktivitets- og avlastningstilbud slik at de ivaretar behovene til personer med demens og deres pårørende på en bedre måte.

Tjenestene må ta utgangspunkt i hver enkelt pasients forløp og hver enkelt families ståsted, behov og ressurser. Målet er å bidra til bedre behovsdekning, kontinuitet, trygghet og forutsigbarhet i tjenestetilbudet.

Undersøkelse om ressursbruk og sykdomsforløp ved demens viste at personer med demens i gjennomsnitt fikk 4 timer hjemmesykepleie siste måned før innleggelse i sykehjem og kun 20 % hadde 1,5 til 2 dager i uken. Samtidig ga pårørende over 40 timer bistand i samme periode. Dette kan tyde på at det er manglende bruk av et nivå i omsorgstrappen. Les mer om det her.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt.

Søknadsfrist er 29. mai 2017.

Kontaktperson i Helsedirektoratet: Per-Christian Wandås (per-christian.wandas@helsedir.no), tlf. 24 16 38 55

Du finner mer informasjon på Helsedirektoratets nettside.