Hvordan er det for personer med demens å bo på sykehjem?

30.03.2017

En ny studie viser at personer med demens på sykehjem stort sett er fornøyd, men hvor fornøyde de er avhenger av deres evne til å akseptere situasjonen. Hverdagslivet blir beskrevet som kjedelig.

Personer med demens kan bo lenge på sykehjem, og har i tidligere studier beskrevet livet på sykehjemmet som vanskelig og ensomt. For å tilrettelegge omsorgen best mulig er det viktig å ha kunnskap om hvordan det oppleves å være på sykehjem.

Ved å intervjue personer med demens på sykehjem, var målet i studien å beskrive dette fra perspektivet til personen med demens.

Personene med demens ble spurt om trivsel, og bedt om å fortelle om livet på sykehjemmet. I tillegg ble humør, engasjement og samhandling med pleiere og andre i avdelingen observert og dokumentert.

Tolv personer, ti kvinner og to menn, fra tre ulike sykehjem ble inkludert. Intervjuer og observasjoner ble gjennomført to ganger, med cirka tre måneders mellomrom. Tilsammen ble det 20 intervjuer.

Det kom fram fire ulike temaer i analysen:

  • Det første temaet handlet om at personene generelt sett var fornøyde. De var glad for den praktiske hjelpen. De forsto at det ville være vanskelig å bo hjemme på grunn av sykdommen. Men det å være fornøyd var avhengig av å kunne justere forventninger og akseptere rutiner.
  • Det andre temaet handlet om følelsen av å ha mistet alt: hjemmet sitt og alt de hadde jobbet og slitt for gjennom et langt liv.
  • Det tredje temaet handlet om ulike faktorer som gjør livet bedre eller verre på sykehjemmet. Det var viktig å ha et eget rom med private eiendeler som møbler og bilder, og å kunne holde på med kjente aktiviteter. Faktorer som gjorde det verre var blant annet personalets brudd på personens rett til privatliv, for eksempel at de kunne komme rett inn i et rom uten å banke på, og at pleierne glemte å informere om ting som skulle skje, for eksempel flytte en rullestol uten å si fra. En annen faktor var at personene opplevde aktivitetene som kjedelige.
  • Det fjerde temaet handlet om andre mennesker i avdelingen. Primærpleieren var den pleieren personene helst ville få hjelp av. Personene med demens savnet familien og satte pris på besøk. De snakket ikke mye om de andre beboerne.

Oppsummert viser studien at personer med demens kan fortelle om livet på sykehjemmet. De kunne navngi ulike faktorer som påvirker opplevelsen av å bo der. De skilte mellom de ulike pleierne og foretrakk primærpleieren. Generelt sett var de fornøyde, men dette var avhengig av personens evne til å justere forventninger og akseptere situasjonen, og de beskrev hverdagslivet som kjedelig.

Referanse
Mjørud M., Engedal K., Røsvik J., Kirkevold M (2017). Living with dementia in a nursing home, as described by persons with dementia: A phenomenological hermeneutic study. BMC Health Serv Res.17 (93).