Kurs for pårørende til personer med demens fra minoritetsgrupper

Det er lite kunnskap om hvordan personer med innvandrerbakgrunn som utvikler demenssykdom og deres pårørende opplever sin situasjon.

Tekst: Teamleder Inger Molvik, Pårørendeskolen i Oslo og daglig leder Inger Johanne Aas, Primærmedisinsk Verksted – Flerkulturelt senter for helse, dialog og utvikling, begge virksomheter i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Intervjuet av Demensinfo.
Foto: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

Behovet for pårørendekurs
Ifølge Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) er andelen innvandrere størst i store byer på Østlandet. Mange innvandrere blir boende i Norge i alderdommen, og bor omtrent like ofte alene som resten av befolkningen. Ved demenssykdom kan noen av dem miste sitt andrespråk eller få problemer med å skille mellom morsmål og norsk. Noen har fra før mangelfulle norskkunnskaper. Mange kjenner ikke til helse- og omsorgstjenester som kunne vært aktuelle. Med en økende andel aldrende befolkning i innvandrergruppene blir det stort behov for informasjon og tilbud, ikke minst til personer med demens og deres pårørende.

Kurs for pårørende til personer med demens fra andre kulturer
– Siden 2012 har Pårørendeskolen i Oslo i nært samarbeid med Primærmedisinsk Verksted holdt kurs for pårørende til personer med demens fra andre kulturer. Frem til i dag har 48 deltakere med alder fra 40 til 71 år fra Iran, Irak, Pakistan, Libanon, Palestina, Somalia og Marokko vært på kurset, forteller teamleder Inger Molvik ved Pårørendeskolen i Oslo.

– Kurset går over to kvelder, hver på tre timer. Det holdes i lokalene til Primærmedisinsk Verksted på Grønland i Oslo og er et byomfattende tilbud. Primærmedisinsk Verksted har hatt hovedansvar for rekruttering av kursdeltakere, mens Pårørendeskolen i Oslo har ansvar for planlegging og gjennomføring av det faglige innholdet.

Inger Molvik og Inger Johanne Aas.png
Inger Molvik (til venstre) og Inger Johanne Aas

Rekruttering av deltakere
– Pårørendeskolen erfarer at rekruttering til denne typen kurs i det flerkulturelle miljøet byr på særlige utfordringer, sier Inger Molvik. – Det er viktig med en personlig tilnærming og muntlig informasjon. For å lykkes kan det være nødvendig å ha bygget opp et tillitsforhold over tid. Daglig leder ved Primærmedisins Verksted, Inger Johanne Aas, forteller at de bruker kulturelle brobyggerne som støttespillere i arbeidet. – Dette er lekfolk fra ulike innvandrermiljøer som har vist interesse for og evne til å samarbeide med fagpersoner for å bedre innvandreres helse- og livssituasjon, og å fremme integrering, sier hun. – Brobyggerne har inngående kjennskap til sitt eget miljø og er derfor i stand til å bygge bro mellom ulike tradisjoner. Alle frivillige Brobyggere har bestått et 40 timers kurs med kulturell brobygging, norsk systemforståelse, menneskerettigheter og verdidialog som temaer. Blant de ansatte på Primærmedisinsk Verksted er det dessuten miljøarbeidere som selv har migrasjonsbakgrunn.

Slik har Primærmedisinsk Verksted bygget opp et nettverk som er spesielt godt egnet til den typen rekruttering det her er snakk om. De noterer seg interesserte over tid, er i dialog med aktuelle deltakere og minner om kurset i flere omganger. Dette gjøres både ved møter og ved personlige ringerunder der man snakker med hver enkelt, inntil samme dag som arrangementet skal være. Kursene blir dessuten annonsert i brosjyren til Pårørendeskolen i Oslo.

Hvordan pårørendekursene har fungert
– De språklige utfordringene har så langt vært relativt små, men kursleder har likevel lagt opp til et lettfattelig språk med rom for begrepsavklaringer, forteller Inger Molvik.

– Sykdomslære og kommunikasjon er temaer for første kurskveld, sier hun.

– Et hovedpoeng er å vise at adferd til personer med demens som oftest har en mening og er uttrykk for reaksjoner. Vi tar opp hvor vanskelig det må være å kommunisere hvis man ikke lenger husker hvem man er, og hvor viktig det nettopp da er å få av hjelp til selvhevdelse og bekreftelse på eget liv og verd. Gruppene som så langt har tatt del i opplegget har vist stort engasjement og aktiv deltakelse i samtalene.

Hovedtema den andre kurskvelden er møte med hjelpeapparatet og rettigheter. – Vi har innledningsvis sett dokumentarfilmen Minner, forteller hun. Filmen handler om et ektepar som har vært gift i over 50 år. Hun fikk diagnosen Alzheimers sykdom i 2003. Han gjør alt han kan for å holde fast på identiteten deres som par gjennom de felles minnene. – Mange av dem som har sett filmen har kjent seg igjen og blitt dypt berørt, sier Inger Molvik. – Flere har hatt et stort behov for å spørre og snakke og trekke tråder fra filmen til egne erfaringer. Deltakerne blir ellers gjort kjent med de ulike deler av hjelpeapparatet; rettigheter og plikter. Begreper som Praktisk bistand, avlastning, forskjell på hjemmesykepleie og hjemmehjelp, individuell plan og brukerstyrt personlig assistanse (BPR) blir gjennomgått.

Deltakernes erfaringer/kulturbakgrunn
Flere deltakere har referert til dårlige erfaringer i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet i Norge, med lang saksbehandlingstid og hyppige bytter av saksbehandlere. Et naturlig tema på slike kurs er på hvilken måte deltakerne er vant til ta seg av gamle og syke i opprinnelseslandene kontra hva som er vanlig i Norge. Deltakerne har hatt ulike oppfatninger, men det har fremkommet synspunkter som at kontroll av behandling og ivaretakelse av syke eldre er bedre i Norge. Det er vanskelig å kontrollere hva som blir gjort i hjemmene der det er vanlig at familiene står for omsorgen.

Evalueringen og videreføring
Etter å ha gjennomgått kurset blir deltakerne bedt om å fylle ut et enkelt evalueringsskjema. Så langt har alle oppgitt ny kunnskap og læring som motivasjon for å delta på kurset. Flere deltakere har uttrykt takknemlighet og skrevet at de har fått større forståelse og innsikt på demensområdet. Evalueringene viser at temaene som blir tatt opp oppleves som interessante og nyttige. Kursene er blitt støtte med tilskuddsmidler fra pårørendesatsingen i Demensplan 2015. Erfaringene skal videreføres både i Oslo og andre kommuner.

Publisert/oppdatert: april, 2014

Navn
Pårørendeskolen i Oslo er et byomfattende kurs- og kontaktsenter for pårørende og helsepersonell i demensomsorgen og en del av Engelsborg ressurssenter for eldre og pårørende, i regi av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo.

Primærmedisinsk Verksted – Flerkulturelt senter for helse, dialog og utvikling drives og eies av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, og er et senter som utvikler aktiviteter og metoder for helsefremmende arbeid i et flerkulturelt fellesskap.

Kommune
Oslo kommune
Innbyggere: Ca. 635.000
Areal: 454 kvadratkilometer
Fylke: Oslo

Samarbeidspartnere
Oslo kommune.
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) og andre deltakerkommuner.

Lenker

Fagnett Demens – Pårørendesatsing
Tilskuddsordningen

Eldre innvandrere og demens

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)

Eldre innvandreres ønsker for en god alderdom
Sluttrapport ”flerkulturell eldreomsorg” – IMDi

Eldre innvandrere- myter og realiteter

Omsorg for eldre innvandrere

Økt etterspørsel av omsorgstjenester blant eldre innvandrere

Aleneboende innvandrere

Litteratur
Ingebretsen R (2010) Omsorg for eldre innvandrere. Samlede prosjekterfaringer. Oslo: NOVA Rapport 15/2010

Henriksen K, Østby L, Ellingsen D (red.) (2010) Innvandring og innvandrere. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

Pårørendeskoler/kurs

11.04.2014

Det er lite kunnskap om hvordan personer med innvandrerbakgrunn som utvikler demenssykdom og deres pårørende opplever sin situasjon.

Les mer
17.01.2014

STERK-prosjektet har hatt som mål å prøve ut kursmodeller for å gi støtte, erfaringsutveksling og kunnskap til denne pårørendegruppen.

Les mer
29.06.2013

VEST-NORGE Møteplass for mestring er en nasjonal satsing på kurstilbud til personer som får demens midt i livet og deres pårørende.

Les mer
21.05.2013

STORDAL Pårørandeskulen i Stordal vart til i nært samarbeid mellom kommunen, Høgskulen i Volda, Nasjonalforeningen Stordal helselag og Mental helse Stordal.

Les mer
30.04.2013

NITTEDAL Våren 2013 startet Pårørendeskolen i Nittedal opp. Kommunen og frivillige organisasjoner har gått sammen om etableringen.

Les mer