Dårlig hørsel og syn kan gi personlighetsendringer hos eldre

18.04.2017

En ny studie fra USA ser på om dårlig syn og hørsel hos eldre har sammenheng med endringer i personlighet.

Personlighet deles gjerne inn i fem trekk, kalt ekstroversjon (utadvendthet) nevrotisisme (blir lett engstelig og bekymret), åpenhet for erfaringer, medmenneskelighet (tillitt til andre mennesker) og planmessighet (grad av struktur og systematikk). Gjennom standardiserte tester kan man karakterisere personer på en skala innenfor disse trekkene og si noe om hvordan man er som person.

Personlighetstrekk er relativt stabile gjennom livet, men studier har vist at man blir litt mindre bekymret og engstelig, og mindre åpen og utadvendt jo eldre man blir, mens man gjerne skårer høyere på trekkene planmessighet og medmenneskelighet. Det betyr at man kan bli mer opptatt av nøyaktighet og planlegging, og få mer tillitt til andre mennesker når man blir eldre, selv om det er individuelle forskjeller.

I denne studien var forskerne opptatt av om tap av både syn og hørsel kan føre til personlighetsendringer hos personer over 50 år. 7471 personer ble inkludert i studien, med en gjennomsnittsalder på 67 år, og disse ble fulgt opp fire år senere. Studien var en del av en større helseundersøkelse og ble foretatt via intervjuer. Ved de to måletidspunktene ble deltakerne ble bedt om å angi på en skala fra én til fire hvor godt 26 adjektiver knyttet til de fem personlighetstrekkene, beskrev dem som person. Deltakerne ble også bedt om å rangere syn og hørsel fra utmerket til dårlig. I analysen justerte forskerne for betydningen av alder, kjønn, utdanningsnivå, depressive symptomer og ulike somatiske sykdommer.

Forskerne fant at det å ha både dårlig syn og hørsel ved studiens start var relatert til mindre utadvendthet, åpenhet, medmenneskelighet, planmessighet og mer engstelighet fire år etterpå, sammenlignet med deltakere som rangerte syn og hørsel bedre ved start. Når forskerne undersøkte de som fikk en forverring av hørsel og syn etter fire år, fant de samme mønster i endring av trekk.  De deltakerne som hadde størst endring i syn og hørsel fra første til andre måletidspunkt hadde størst endring i personlighet fire år etterpå.  Når forskerne undersøkte enkeltvariabler som kunne påvirke resultatene, fant de at det var lite støtte for at alder hadde noe med endringene å gjøre.

Tap av både syn og hørsel kan være avgjørende for eldres livskvalitet, og føre til isolasjon i hjemmet. På denne måten kan tapene muligens forklare endringer i personligheten, eksempelvis lavere skår på utadvendthet. Det å bli isolert kan også føre til angst og bekymring, som kan forklare økningen i skår på engstelighet. Studien gir dermed et innblikk i at tap av syn og hørsel kan føre til store endringer hos eldre, og er noe helsepersonell bør være oppmerksom på.

En svakhet ved studien er at syn og hørsel er selvrapportert, og fremtidige studier bør fokusere på målinger over lengre tid.

Kilder
Østbø, L. E., & Nordvik, H. (2008). Personlighetsinventoriet NEO PI-R: Klinisk validitet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 45, 845-848.

Stephan, Y., Sutin, A. R., Bosselut, G., & Terracciano, A. (2017). Sensory functioning and personality development among older adults. Psychology and aging, 32(2), 139.