Assisterende forskningssjef

Les mer

Forskning

Ett av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helses ansvarsområder er å igangsette forsknings- og utviklingsprosjekter. Menyen til venstre viser til ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. Oversikt over aktuelle internasjonale kongresser og konferanser finnes under Kurs og konferanser.

 

Aldring og helses konferanser i Norge

Konferanser utenfor Norge 

 

15.08.2017

Vaskulære forhold, det vil her si blodforsyningen til hjernen, midt i livet kan øke risikoen for å utvikle demens.

Les mer
11.08.2017

Det finnes fremdeles ikke en kurativ behandling for Alzheimers sykdom. Derfor prøver man å finne metoder som kan forebygge sykdommen eller utsette sykdomsutvikling.

Les mer
29.06.2017

Minnefondet vil i 2017 dele ut en forskningspris på kr. 75 000 til et forskningsprosjekt om demenssykdommer, personer med demens eller pårørende, som er utført eller er under utførelse i Norge.

Les mer
16.06.2017

Etablering av dagtilbud som er tilrettelagt for hjemmeboende personer med demens, har vært et satsningsområde i Norge i flere år, blant annet i Demensplan 2015 og Demensplan 2020. Antallet kommuner som tilbyr dagtilbud er økende. I Skottland er derimot dagtilbud lite omtalt i offentlige planer, og det står ikke på den politiske dagsorden. De dagtilbud som finner, drives i hovedsak av Alzheimer Scotland med en stab som består både av frivillige og betalte ansatte. 

Les mer
01.06.2017

Nytt i år er at Tidsskriftet Demens & alderspsykiatri har fått godkjenning som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.

Les mer
30.05.2017

Ifølge en ny studie kan trening beskytte hjernen og kognitive funksjoner hos personer med vaskulær demens.

Les mer
23.05.2017

De opplever at dagaktivitetstilbudet har en positiv innvirkning på deres fysiske funksjon, kognisjon, livskvalitet og hjemmesituasjon fordi de fikk sosial stimulering, måltider og aktivitet.

Les mer
22.05.2017

Kroppsmasseindeks (KMI) er et mål på overvekt som beregnes fra personens høyde og vekt. Body Mass Index (BMI) er den tilsvarende engelske betegnelsen. Både forhøyet og lav KMI har vært assosiert med økt risiko for Alzheimers sykdom (AD) i tidligere studier.

 

Les mer
19.05.2017

Depressive lidelser rammer mange i befolkningen og er en viktig årsak til uførhet og lav livskvalitet. Studier har vist at forhold som dårlig helse, funksjonsnedsettelser, sosial isolasjon og økonomiske problemer gir økt risiko for depressive symptomer. Vi vet at personlige ressurser, som opplevelse av mestring, har betydning for om en person utvikler depressive symptomer.

Les mer
16.05.2017

Ektefeller blir ofte ansvarlige for å håndtere medisinsk eller praktisk hjelp når den de er gift med får nedsatt funksjonsevne i høyere alder. En ny studie viser at det kan være både positivt og negativt å ha ansvar for pleie for en partner med nedsatt funksjonsevne.

Les mer
04.05.2017

Til tross for fremskritt i forståelsen av Alzheimers sykdom og andre nevrodegenerative demenssykdommer, er det fremdeles store utfordringer knyttet til behandling og diagnostisering. Et nytt kurs for PhD-studenter i København i august, der også andre kan delta, vil gi status på dette spennende forskningsområdet.

Les mer
28.04.2017

Det er ventet at antall eldre vil øke betydelig de nærmeste årene. Gjelder det også for personer med utviklings­hemning? I så fall, ­ på hvilken måte påvirker aldringen mennesker med ulike syndromer og tidlig ervervede tilstander?

Les mer
27.04.2017

Forskere ved Aldring og helse er nå i gang med å undersøke et område for brukermedvirkning det finnes lite systematisk kunnskap om.

Les mer
18.04.2017

En ny studie fra USA ser på om dårlig syn og hørsel hos eldre har sammenheng med endringer i personlighet.

Les mer
30.03.2017

En ny studie viser at personer med demens på sykehjem stort sett er fornøyd, men hvor fornøyde de er avhenger av deres evne til å akseptere situasjonen. Hverdagslivet blir beskrevet som kjedelig.

Les mer
24.03.2017

De siste årene har det vært en internasjonal og nasjonal satsing på dagaktivitetstilbud til personer med demens (1-4). Å prøve ut gode modeller for slike dagaktivitetstilbud og øke antall plasser var et satsingsområde i Demensplan 2015 gjennom arbeidet med «Utviklingsprogram om dagaktivitetstilbud og avlastningsordninger for personer med demens». Dette arbeidet har gitt betydelig økning av antall plasser.

Les mer
21.03.2017

Hukommelsesklinikken ved geriatrisk avdeling, Oslo universitetsykehus Ullevål, har fått sin jubileumsbok, for å markere sitt 25-årsjubileum.

Les mer
22.03.2017

– Demens er i en særstilling som samfunnsutfordring. Det sa forskningssjef Geir Selbæk ved Aldring og helse på gårsdagens toppmøte om hjernesykdommer.

Les mer
21.03.2017

Mild kognitiv svikt (MCI) er et mulig forstadium til Alzheimers sykdom. Det er allikevel knyttet usikkerhet til hva som skiller personer med MCI som senere utvikler Alzheimers sykdom fra de som ikke gjør det.

Les mer
17.03.2017

I dag finnes det ingen god oversikt over hvor mange som har demens og kognitiv svikt i Norge. En ny forekomstundersøkelse presenteres på temadag om eldrehelse i Levanger i dag. Den skal gi estimater for hvor mange som har demens og annen kognitiv svikt her i landet.

Les mer
14.03.2017

To av de vanligste former for demens blant personer under 65 år er Alzheimer demens og frontotemporallapsdemens. Det er lite forskning som spesifikt har fokusert på ektefellene til yngre personer med frontotemporallapsdemens, og deres erfaringer og behov.

Les mer
09.03.2017

Hvordan opplever sykehjemsbeboere med demens sin hverdag? Er den spennende, kjedelig, god eller deprimerende? Og hva påvirker deres opplevelser positivt?

Les mer
28.02.2017

Det er en klar sammenheng mellom skrøpelighet og psykiske plager, i følge ny studie. Men skrøpelighet alene ser ikke ut til å ha effekt på utvikling av depresjon.

Les mer
27.02.2017

Avstand til menneskene rundt. Avhengighet av andre. Opplevelse av å være en byrde. - Det er noe av det mennesker med demens forteller når de blir spurt om hvordan demenssykdommen påvirker deres forhold til andre mennesker, sier forsker Siren Eriksen i Aldring og helse.

Les mer
10.02.2017

En ny intervensjonsstudie fra USA undersøker om fedme og relaterte kneproblemer hos eldre kan bekjempes med vektreduksjonsprogram i lokalsamfunnet der folk bor.

Les mer
10.02.2017

Det er tidligere vist at det er en sammenheng mellom hvor aktiv man er mentalt og forekomst av kognitiv svikt. Det har så langt vært lite kunnskap om hvorvidt høy grad av mentalt stimulerende aktivitet minker risikoen for senere å utvikle kognitiv svikt.

Les mer
07.02.2017

Yngre personer med demens opplever endringer i sin egen identitet, mens pårørende opplever endringer i relasjonen og i forholdet. Begge parter kan oppleve sorg, isolasjon og stigmatisering.

Les mer
02.02.2017

Eldre som hadde besøkt et akuttmottak, men ikke blitt innlagt, hadde dårligere funksjonsevne og høyere bruk av sykehjemstjenester og dødelighet enn dem som ikke hadde besøkt et akuttmottak i det hele tatt.

Les mer
30.01.2017

Støttekontakter til personer med demens benyttes lite, selv om pårørende, helsepersonell og støttekontakter selv vurderer det som en verdifull avlastning og tjeneste til familier med demens.

Les mer
27.01.2017

Forskning har vist at kvinner bevarer verbal hukommelse bedre enn menn ved aldring. Det er også funnet at eldre kvinner har bedre verbal hukommelse ved mild kognitiv svikt, som er et forstadium til Alzheimers sykdom (AD).

Les mer
25.01.2017

Mormor bor på en skjermet demensavdeling på et sykehjem i Oslo. Hun er 96 år og har sannsynligvis ikke så lenge igjen å leve. I de siste årene har demenssykdommen utviklet seg, og det er en god stund siden hun kjente igjen noen av oss i familien. Hun kommuniserer stadig dårligere, så det er ikke lenger noen vits i å spørre henne om hun har vondt noe sted eller har andre plager. Jeg tror ikke hun har mye smerte, og hun sitter ganske rolig i rullestolen sin.

Les mer
24.01.2017

En rekke studier har vist at forhøyet blodtrykk midt i livet er en risikofaktor for senere demens. Sammenhengen mellom høyt blodtrykk i høy alder og demens er mer uklar.

Les mer
24.01.2017

En ny forskningsstudie ser på sammenhengen mellom opplevelse av kontroll, mestringsstrategier og depresjon.

Les mer
11.01.2017

Tidligere forskning har vist at dagaktivitetstilbud kan gi pårørende støtte og avlastning blant annet i form av redusert omsorgsrelatert stress og byrde, men studiene har vært til dels små, og resultatene usikre og sprikende.

Les mer
05.01.2017

Personer med demens fikk bedre og mer personlig omsorg, og helsepersonellet ble mer fornøyde med jobben sin etter opplæringsprogrammet Demensomsorgens ABC.

Les mer
06.01.2017

Nedsatt hørsel er vanlig ved høy alder. Med stadig flere eldre antar man at mange vil oppleve hørselsrelaterte problemer i årene som kommer.

Les mer
23.12.2016

Per i dag finnes det ingen gyldige estimater for forekomsten av demens i Norge. Anslagene varierer fra 70 000 til 104 000 hvor av det høyeste anslaget er 50 prosent større enn det laveste.

Les mer
20.12.2016

Ektefeller/samboere opplever at Inn på tunet er et helsefremmende tilbud. De synes at et slikt dagaktivitetstilbud legger til rette for identitetsfremmende aktiviteter for personen med demens.

Les mer
19.12.2016

Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom lyser ut delfinansiering av doktorgrad/postdoktorgradsprosjekt til forskning på Alzheimers sykdom

Les mer
09.12.2016

Klinikere rapporterer at det i noen tilfeller kan være vanskelig å skille mellom Alzheimers sykdom (AD) og Lewy-legeme sykdom i form av demens med Lewy-legemer og Parkinsons sykdom med demens.

 

Les mer
08.12.2016

Vi lever lengre og vi blir flere eldre, men helsen til eldre mennesker har ingen fremtredende plass i de viktigste helse- og sosialfaglige bachelorutdanningene i Norge.

Les mer
01.12.2016

Farmasifirmaet Eli-Lilly meldte onsdag i forrige uke at deres store studie av medikamentet Solanezumab ikke viste effekt på kognisjon ved Alzheimers sykdom. Er dette dødsstøtet for den såkalte amyloid-hypotesen?

Les mer
29.11.2016

Deltakerne som hadde dagaktivitetstilbud skåret høyere på selvrapportert livskvalitet enn de som ikke hadde et slikt tilbud.

Les mer
28.11.2016

Søvnproblemer er vanlig ved demens. Effekten av behandling med sovemedisiner er usikker.

Les mer
28.11.2016

Jakten på en kurerende behandling av Alzheimers sykdom fortsetter. I en nylig publisert studie har man undersøkt effekten av et medikament som i tidligere studier har vist seg å hemme at tau-protein samler seg i cellen.

Les mer
25.11.2016

Personer opplever at det å få demens skaper store endringer i livet, også sosialt. Demens leder til nye sosiale roller og endret sosial status. Prosessen med å tilpasse seg situasjonen er omfattende, og sosiale relasjoner kan være med på å stabilisere situasjonen og avlede bekymringer for fremtiden.

Les mer
22.11.2016

Det er grunn til å tenkja at angst blant eldre psykiatriske pasientar aukar lidinga til den einskilde. Kjennskap til korleis angst artar seg og kjem til uttrykk blant ulike pasientar er viktig for å fanga opp angstsymptom og kunna gje god behandling.

Les mer
22.11.2016

Det antas at rundt 80 000 personer har demens i Norge i dag, og hvert år framover vil mer enn 10 000 nordmenn oppleve å få sykdommen. Fra 2020 vil det være lovpålagt at kommunene skal tilby dagaktiviteter til personer med demens.

Les mer
26.10.2016

Gange og balanse svekkes allerede i tidlig fase av Alzheimers demens. For å kunne forstå hvorfor dette skjer er det nyttig å se på hvilke underliggende faktorer som har betydning for gangfunksjon og balanse hos personer med Alzheimer demens.

Les mer
26.10.2016

Både genetikk og livsstil er funnet å ha sammenheng med utvikling av demens senere i livet. I tillegg kan andre faktorer, som ikke er undersøkt enda, være av betydning for forekomsten av demens.

Les mer
21.10.2016

Hvordan er det å lede i spenningsfeltet mellom ideologi og praksis, for å få til en god demensomsorg? Mandag starter den skandinaviske lederkonferansen med nærmere 300 ledere fra Sverige, Danmark og Norge i Oslo.

Les mer
20.10.2016

Fall er et vanlig og alvorlig problem for eldre over 65. En tredel av de som bor hjemme vil oppleve å falle i løpet av et år, og risikoen for flere fall øker med alderen. Dette betyr ofte dårligere helse og høyere dødelighet.

Les mer
18.10.2016

Nedsatt syn ved aldring er vanlig. På verdensbasis har omtrent 300 millioner mennesker nedsatt syn i ulik grad.

Les mer
17.10.2016

Kvinner har ofte bedre verbalt minne enn menn. Dette kan komme til uttrykk gjennom en bedre evne til å dekke over begynnende symptomer på mild kognitiv svikt (MCI).

Les mer
14.10.2016

De fleste av oss ønsker en alderdom med få helseproblemer og god fungering. Likevel opplever mange å leve med betydelig nedsatt funksjonsevne de siste årene av livet. 

Les mer
05.10.2016

Automatisk MR-undersøkelse av hjernen viser at volumet på hippocampus kan skille demens ved Alzheimers sykdom (AD) fra ikke-demens. Volumet av cerebellum viser også skille mellom AD og demens med lewylegemer.

Les mer
14.09.2016

Aldring er forbundet med svekkelse i sanser som syn, hørsel eller lukt og fører ofte med seg hukommelsessvikt

Les mer
22.09.2016

Tilstanden «subjektiv kognitiv svikt» (SCI) er en vanlig årsak til at personer oppsøker helsevesenet. Hva som kjennetegner personer med SCI er imidlertid fremdeles uklart. Det er blitt hevdet at det kan være et forstadium til demens. En ny studie ønsket å identifisere hva som kjennetegner personer med SCI basert på psykososiale faktorer og biologiske demensmarkører. 

Les mer
08.09.2016

Britiske forskere har i en ny rapport evaluert betydningen av å formidle livshistorier (Life Story Work) som metode for personsentrert demensomsorg. Metoden går ut på å samle viktige livshistorier, hendelser og interesser hos personer med demens, og formidle historiene gjennom en personlig bildebok, musikk eller andre uttrykksformer.

Les mer
01.09.2016

De siste årene har det vært en rekke skuffelser i jakten på en behandling som kan kurere Alzheimer’s sykdom. Immunisering (en form for vaksinasjon) har vært noe av det man har hatt mest tro på, men det har vært usikkerhet omkring effekt og alvorlige bivirkninger.

Les mer
29.08.2016

Kan undersøkelse med EEG gi svar på om en pasient har demens? I en ny, stor studie støttet av Kavlifondet skal forskere i Norge, Island, Danmark og Sverige lete etter nye metoder for å kunne gi pasienter diagnosen tidligere.

Les mer
18.08.2016

Jo eldre man er desto sjeldnere er man sammen med venner, men eldre er ofte mer fornøyd med kontakten enn dem som er yngre. 

Les mer
12.08.2016

Man kan gjennomføre intensiv styrke- og balansetrening med personer som har demens på norske sykehjem. God effekt har det også.

Les mer
06.07.2016

Eldre personer med Downs syndrom har over dobbelt så stor risiko for å få Alzheimers sykdom enn andre. Men det finnes ikke gode rutiner for å finne ut om personer med utviklingshemning er i ferd med å få demens, eller et godt behandlingsopplegg for sykdommen.

Les mer
10.06.2016

Jo svakere gripestyrke voksne og eldre har, desto høyere dødsrisiko har de. Det gjelder særlig for dødelighet av hjerte- og karsykdommer, sykdommer i åndedrettssystemet og ulykker og skader av ulike slag, viser en av de største studiene i sitt slag.

Les mer
01.06.2016

Kombinasjonen av hørsel- og synstap hos eldre er lite studert, men trolig like vanlig som sykdommene demens, diabetes og depresjon.

Les mer
27.05.2016

En ny oversiktsartikkel har analysert forskning på tiltak som har som mål å få eldre mer fysisk aktive. Den konkluderer med at særlig det å trives og ha det morsomt med andre er en stor motivasjonsfaktor.

Les mer
20.05.2016

En ny studie fra USA har funnet at eldre som har god gripestyrke også har lavere forekomst av funksjonsnedsettelser enn eldre med dårlig gripestyrke.

Les mer
18.05.2016

I spenningsfeltet mellom ideologi og praksis setter skandinaviske ledere innenfor demensfeltet hverandre i stevne i høst.

Les mer
09.05.2016

Stegtreningsøvelser forbedrer reaksjonstid, gange og balanse hos eldre, samtidig som det reduserer fall, viser en ny oversiktsartikkel. 

Les mer
09.05.2016

I en ny studie publisert i Preventive Medicine har forskere i USA analysert data fra en nasjonal helseundersøkelse for å se på sammenhengen mellom styrketrening og fremtidig dødelighet hos eldre.

Les mer
03.05.2016

Pårørende til de som får en demenssykdom tidlig i livet opplever lavere livskvalitet enn de som har sykdommen.

Les mer
29.04.2016

Det er en pågående debatt om idrett med gjentatte traumer mot hodet kan øke risikoen for hjernesykdommer. Boksing, ishockey og amerikansk fotball har fått særlig fokus.

Les mer
13.04.2016

Tidligere er det påvist at bruk av antipsykotiske medisiner gir økt risiko for dødelighet hos eldre. Nå sår ny studie fra Aldring og Helse tvil om en sammenheng.

Les mer
05.04.2016

Det er mye fokus på at trening er bra for helsen, som tiltak for å forebygge demens, men også for å bremse utviklingen av demens. En rekke epidemiologisk studier har vist lovende resultater, men det finnes få kliniske kontrollert studier.

Les mer
29.03.2016

Professor emeritus og seniorforsker Knut Engedal ved Aldring og helse fyller i dag 70 år. Han er en markant skikkelse innenfor norsk og internasjonal forskning på eldre.

Les mer
21.03.2016

Sårbare eldre med demens har tradisjonelt fått for lite smertelindring i norske sykehjem. Nå viser en ny norsk studie at bruken av smertestillende har økt betraktelig i tiåret etter 2000.

Les mer
08.03.2016

Eldre mennesker blir oftere lagt inn på sykehus enn yngre. Imidlertid tyder den første studien i sitt slag i Norge på at dette ikke gjelder for eldre personer med utviklingshemning.

Les mer
11.02.2016

Andelen nye tilfeller av demens blant eldre er på vei ned, viser ny studie i anerkjent tidsskrift. Det synliggjør en trend man har sett i høyinntektsland de senere årene. Men fremdeles vil antallet personer med demens øke fordi det blir flere eldre.

Les mer
25.02.2016

Agitasjon hos personer med demens er relativt vanlig og blir ofte behandlet med psykofarmaka, til tross for at effekten av slik behandling er usikker og bivirkninger kan være alvorlige. Det er best dokumentasjon for effekt ved bruk av antipsykotika, men det er også denne medikamentgruppen som gir de alvorligste bivirkningene. De siste årene har vi sett noen studier som indikerer at antidepressiva kan ha effekt i behandling av agitasjon hos personer med demens.

Les mer
09.02.2016

En ny amerikansk studie tyder på at normalt inntak av sjømat kan være med på å motvirke endringer i hjernen som har med Alzheimers sykdom å gjøre. Dette til tross for at man også fant høyere nivåer av kvikksølv.

Les mer
12.02.2016

Maria Lage Barca fra Aldring og helse har vunnet prestisjetung pris for forskere på den friske alderdommen, gerontologi. Prisen deles ut av Nordisk gerontologisk forening, og er på 20 000 svenske kroner.

Les mer
19.02.2016

Ved å endre forskrivningspraksis for medisiner som kan gi økt risiko for demens kan demenstilfeller forebygges. To nye undersøkelser påviser sammenheng mellom langvarig medisinbruk mot magesår, halsbrann og sure oppstøt og forekomst av demens.  

Les mer
02.02.2016

Eldre mennesker bruker flere legemidler enn noen gang, og legemiddelforbruket er stadig økende. Risikoen for å få forskrevet et potensielt uhensiktsmessig legemiddel øker i takt med legemiddelforbruket. Men har disse legemidlene noen klinisk betydning hos eldre?

Les mer
22.12.2015

Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom utlyser 200 000 kroner i stipendmidler. Man kan søke på hele eller deler av summen. Søknadsfrist er 1. mai 2016.

 

Les mer
10.12.2015

Tidligere har flere undersøkelser konkludert med at lykkefølelse gir redusert dødelighet. Imidlertid tyder nå en stor studie fra Storbritannia på at dette ikke er tilfellet. Undersøkelsen som er gjennomført av Bette Liu og medarbeidere ble nylig publisert i Lancet. 

 

Les mer
10.12.2015

Aldring og helse er samarbeidspartner i et nytt forskningsprosjekt om dagaktivitetstilbud for personer med demens på gård. – Et viktig og innovativt prosjekt, mener forsker Siren Eriksen (bilde).

Les mer
26.11.2015

En ny britisk studie har undersøkt effekt av flere psykososiale tiltak som behandling av agitasjon ved demens. Studien peker på at en ikke skal seponere antipsykotika for en hver pris uten tett oppfølging av psykososiale tiltak.

Les mer
24.11.2015

Ny oversiktsartikkel viser effekt av psykologisk behandling for pasienter med demens og samtidig depresjon og angst.

Les mer
06.11.2015

Ny studie har sammenlignet effekten av raloksifen med placebo. Det var ingen forskjell i kognitiv funksjon mellom gruppene etter ett år. 

Les mer
08.10.2015

Agitasjon ved demens er en stor belastning for personen med demens, pårørende og pleiepersonell. Medisinsk behandling har usikker effekt og er beheftet med bivirkninger.

Les mer
08.10.2015

Det er godt kjent at antidepressiva har effekt ved behandling av depresjon hos eldre. Imidlertid er over 50% av eldre med depresjon behandlingsresistente ved medikamentell behandling. Det finnes ingen dobbelt-blinde randomiserte kontrollerte studier av tilleggsbehandling ved behandlingsresistent depresjon. Tidligere har åpne studier indikert effekt ved tilleggsbehandling med lithium og antipsykotika, men begge disse alternativene er forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger.

Les mer
26.05.2015

Hvordan sikrer en at personer med demens og deres pårørende får tilgang til offentlige helse- og omsorgstjenester til riktig tid? Sammen med sju andre europeiske land deltar Norge og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i forskningsprosjektet ACTIF Care (Access to Timely Formal Care) for å finne ut dette.

Les mer
18.05.2015

Gro Gujord Tangen forsvarte onsdag 13. mai sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mobility and cognition in patients with cognitive impairment and Alzheimer’s disease. Studier Tangen har gjort viser at det er klar sammenheng mellom mobilitet og kognisjon hos pasienter med kognitiv svikt og Alzheimer sykdom.

Les mer
12.05.2015

GeroNord er ute med et dobbeltnummer hvor du blant annet kan lese om forskningsvirksomheten knyttet til Aldring og helse. 

Les mer
23.04.2015

Flere studier har funnet en sammenheng mellom depresjon og demens. Men fordi depresjon og demens ofte måles nært hverandre i tid, vet vi fortsatt ikke om depresjon er et tidlig symptom på at demens er under utvikling, eller om depresjon øker risikoen for å få demens.

 

Les mer
23.03.2015

Høreapparat og kognitiv trening kan være med på å utsette eller stoppe demensutvikling for personer med aldersrelatert hørseltap og fysisk sårbarhet, viser ny oversiktsartikkel.

Les mer
20.03.2015

En tiltakspakke med fysisk og kognitiv trening og ernæringsråd har gunstig effekt på kognisjon hos personer med høy risiko for demens.

Les mer
05.03.2015

Demensteamene i norske kommuner spiller en viktig rolle, viser ny undersøkelse. Rundt 3200 personer utredes og 3800 følges opp av 190 team i løpet av et år, men mange av teamene opplever at tiden ikke strekker til.

Les mer
11.03.2015

Det blir stadig flere middelaldrende og eldre innvandrere i Norge. Mange har bodd her lenge. Tidligere undersøkelser blant innvandrere viser større forekomst av psykiske problemer enn i befolkningen generelt, og at det er økende forekomst med økende alder. Helsefremmende og forebyggende tiltak for denne gruppen blir viktig. Hvordan kan vi bidra til forebygging av psykiske plager og mistrivsel hos eldre kvinner med innvandrerbakgrunn?

Les mer
23.02.2015

Aud Johannessen, Frøydis K. Bruvik, Solveig Hauge

Family carers’ experiences of attending a multicomponent psychosocial intervention program for carers and persons with dementia

Journal of Multidisciplinary Healthcare; Dove Press, February 2015 Volume 2015:8 Pages 91—99

DOI http://dx.doi.org/10.2147/JMDH.S76093

 

Les mer
16.02.2015

Ny artikkel publisert:

The Agreement between the MMSE and IQCODE Tests in a Community-Based Sample of Subjects Aged 70 Years or Older Receiving In-Home Nursing: An Explorative Study

Øyvind Kirkevold; Geir Selbæk

Dement Geriatr Cogn Disord Extra 2015;5:32–41

 

DOI: 10.1159/000370307 Full tekst

 

 

 

Les mer
13.02.2015

Vi gratulerer!

Geir Selbæk, forskningssjef ved Aldring og helse, er fra 10.02.2015 tilsatt som professor II i 20% ved avdeling for sykepleievitenskap, institutt for helse og samfunn, medisinsk fakultet, UiO.

 

Les mer
29.01.2015

Mange medisiner som brukes mot depresjon, angst, søvnløshet og urininkontinens har antikolinerge egenskaper. Det er velkjent at denne typen medikamenter kan påvirke kognisjon hos sårbare individer, som for eksempel eldre. Hvorvidt antikolinerge medikamenter øker risikoen for demens, har vært uklart.

Les mer
24.11.2014

Det er en sammenheng mellom lav vitamin B12 og risiko for demens. En tidligere studie har vist at inntak av B12 kan bremse atrofi i hippocampus hos personer med mild kognitiv svikt (MCI), men effekten av å behandle med vitamin B12 har vært usikker.

Les mer
12.11.2014

Sykehjemsbeboere sitter eller ligger opp mot 94 prosent av tiden. Fysisk trening har stor betydning for livskvaliteten til eldre med demens, skriver Fysioterapeuten.

 

Les mer
11.11.2014

I en nylig publisert randomisert kontrollert studie blir det vist at høyt inntak av flavonol, i form av kakao, bedrer visuell hukommelse.

 

Les mer
07.10.2014

Mandag ble Edvard og May-Britt Moser tildelt Nobelprisen i medisin sammen med britisk-amerikanske John O’Keefe for sin forskning på hvordan hjernen orienterer seg i rommet. De har oppdaget en spesiell type celler, som også har stor betydning for forskningen på ett av verdens store og voksende helseproblemer: aldersdemens og særlig da Alzheimer sykdom.

 

Les mer
22.09.2014

Medarbeidere ved Aldring og helse er produktive!

Her presenteres to nye forskningsartikler:

 

 

Les mer
12.06.2014

"Spennende forskning som vil komme til nytte i praksis!"understreket opponentene.

Cand.polit. Janne Røsvik ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor):

Development, evaluation and the effects of the VIPS practice model for the person-centred care of patients with dementia. An intervention study in Norwegian nursing homes.

 

 

 

 

 

 

 

Les mer
22.05.2014

Frøydis Bruvik disputerte over temaet demens i familien 20.mai. Prøveforelesningens tittel var "Psykososiale intervensjoner for pasienter med demens og deres pårørende i ulike kulturer". I selve disputasen forsvarte hun avhandlingen "Persons with dementia and their family carers - Quality of life, burden of care, depression and the effect of psychosocial support".

 

Les mer
02.06.2014

I Demens & Alderspsykiatri nr 2 2014 kan du bl.a. lese om Demensteamenes oppgaver og ressursbehov - DemiNor Fulltekstartikkel i Demens & Alderspsykiatri nr 2 2014

Om lag halvparten av norske kommuner har demensteam eller koordinator. Målet med prosjektet DemiNor er å få en beskrivelse av demensteamenes oppgaver og ressursbruk og hvilke pasienter de utreder og følger opp, samt å prøve ut om demensteamene også kan følge opp personer med andre alderspsykiatriske lidelser og rusproblematikk.

 

Les mer
12.06.2014

Variables associated to quality of life among nursing home patients with dementia,

Marit Mjørud, Marit Kirkevold, Janne Røsvik, Geir Selbæk & Knut Engedal (2014):

Aging & Mental Health, DOI:10.1080/13607863.2014.903468

 

Les mer
06.05.2014

Fra psykologisk institutt i Oslo:

I sin doktorgradsavhandling har Håkon Grydeland studert Alzheimers demens ved hjelp av et nytt mål på hjernestruktur. Målet er basert på signalintensitet fra magnetresonans (MR), og antas å reflektere grad av myelin i hjernen. Grydeland og hans medarbeidere fant at endringer i hjernestruktur over en periode på to år var synlige i hjerneområdet som først rammes ved Alzheimers demens.

 

Les mer
04.03.2014

Stadig mer forskning finner at fysisk aktivitet midt i livet er bra for helsa i eldre år. En nylig publisert undersøkelse fra England tyder på at også det å starte med trening sent i livet kan ha gunstige helseeffekter i alderdommen.

 

Les mer

Nyebøker

VIPS-manualen for ledere
Pris
kr 100,00 Eks. MVA
Yngre personer med demens
Pris
kr 320,00 Eks. MVA
Hukommelsesklinikken Ullevål 25 år
Pris
kr 160,00 Eks. MVA
Nasjonal håndbok Inn på tunet
Pris
kr 164,00 Eks. MVA
Stimulusbok
Pris
kr 40,00 Eks. MVA
Film som aktivitet
Pris
kr 40,00 Eks. MVA
Etablering og drift av hukommelsesteam
Demensboka (NY)
Pris
kr 590,00 Eks. MVA
En ubuden gjest
Pris
kr 220,00 Eks. MVA
Frivillighet i omsorgssektoren
Pris
kr 260,00 Eks. MVA
Mot - Håp - Tålmodighet
Pris
kr 180,00 Eks. MVA
Fysisk aktivitet
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Ernæringspraksis er mer enn måltid
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Dette må jeg kunne, 2. utgave 2013
Pris
kr 80,00 Eks. MVA