Miljøbehandling

På disse sidene finner du lenker til rapporter, bøker og annet lesestoff om hvordan fysiske, psykiske og sosiale forhold kan tilrettelegges for å oppnå best mulig trivsel, mestring og personlig vekst. Klikk på undermenyen i venstremargen for å lese intervjuer og reportasjer.

Hva er miljøbehandling?
Miljøbehandling dreier seg om hvordan fysiske, psykiske og sosiale forhold kan tilrettelegges for å oppnå optimal trivsel, mestring og personlig vekst.

Miljøbehandling er et vidtfavnende begrep med et svært mangetydig innhold. Det har et sammensatt teorigrunnlag, et mangfold av tildels utilstrekkelig definerte metoder og få trente behandlere. Miljøterapeut eller miljøarbeider er ingen beskyttet yrkestittel, faget utøves av sykepleiere, hjelpepleiere, psykologer, vernepleiere, aktivitører, ergoterapeuter og av leger. Mangfoldet av aktører innebærer at miljøbehandling utøves av fagfolk med sprikende vokabular, forskjellige kunnskapstradisjoner og ulik teoretisk basis.
(Kjersti Wogn-Henriksen, 2007)

Miljøprogrammet
Utviklingsprogrammet for miljøbehandling innen demensomsorgen i regi av Demensplan 2015 gjennomføres av:

  • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
  • NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS
  • Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet

Publisert/oppdatert: februar, 2010