Medisinsk behandling

Om lag halvparten av alle med demenssykdom har ikke fått en diagnose. Det er primærhelsetjenesten som skal utrede og diagnostisere – noen ganger i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Enkelte kommuner har demensteam som kan bestå av ergoterapeut, lege og sykepleier. Samarbeid og tverrfaglig kompetanse vil styrke behandlingstilbudet til personer med demens.