Helhetsperspektiv, sammenheng og fleksibilitet i Trondheim kommune

TRONDHEIM Ved Lavollen får både personer med demens og deres familier fleksible og godt tilpassede tilbud

Tekst: Prosjektleder Elisabeth Høstland, Lavollen aktivitetstilbud, Trondheim kommune
Foto 1: Lavollen aktivitetstilbud, Foto 2: Elisabeth Høstland

Målgrupper
Lavollen aktivitetstilbud ble etablert i 2013 og er beregnet på hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. Yngre personer med Alzheimers sykdom i en mild til moderat fase har vist seg å ha et særlig godt utbytte av denne typen tilbud. Disse har ofte god sykdomsinnsikt og identifiserer seg raskt med hverandre og miljøet. De fleste er i fysisk god form og har glede av turer i marka, treningsgrupper og andre former for aktivitet og arbeid.

turgjeng.pngFoto: Fornøyd turgjeng i vakkert Trøndelag-landskap.
Artikkelforfatteren i midten

I tillegg inviteres ektefeller/samboere, barn, foreldre og venner av brukerne til egne samlinger med erfaringsutveksling, samtalegrupper, kurs og veiledning.

Helhetstenkning og fleksibilitet
Aktivitetstilbudet forholder seg til brukere, familie og nettverk som en helhet. Dette gir personene med demens og deres familier god støtte til å mestre situasjonen og planlegge fremtiden. Brukere som ikke har pårørende har et særlig stort behov for å få hjelp til å holde oversikt og støtte til å greie seg selv. Regelmessig oppfølging er viktig, for eksempel i form av huskehjelp til brukeren slik at han kan formidle til sin familie hva han har gjort på Lavollen i dag, gjennom ukeplaner, sms, e-post, bilder, med mer. Alle brukere og pårørende har forskjellige behov. Tilbudet må skreddersys og fleksibilitet er en nødvendig grunnholdning. Målet er å legge til rette for aktiviteter til brukerne og fleksible avlastningsordninger og andre tilbud for pårørende. Måltidene på Lavollen brukes til planlegging og samtaler. Det sosiale fellesskapet er svært viktig. Her etableres nye relasjoner og flere brukere og pårørende har kontakt utenfor ordinær åpningstid gjennom telefon, felles aktiviteter, turer og feriereiser.

Vakkert hus i naturskjønne omgivelser
Lavollen aktivitetstilbud holder til i et tradisjonsrikt hus ”trønderlån” i Bymarka. Stedet har eget tun og en fredelig og skjermet beliggenhet. Huset har god plass med oversiktlige lokaler og rom for å differensiere tilbudene. Dette inspirerer til mange slags aktiviteter både ute og inne. Det går bilvei frem, men ingen offentlig transport. Brukere som ikke kjører bil selv eller blir kjørt av pårørende, blir hentet i tilbudets egne buss. Det er løyper for sykling, fotturer og skiturer rett utenfor døra.

Lavollen.pngFoto: Huset på Lavollen er en perle i Bymarka

Rask hjelp til nydiagnostiserte
Det er viktig at yngre personer med demens får et aktivitetstilbud så fort som mulig etter diagnostisering, da det kan se ut til at tap av initiativ og isolering ellers raskt kan føre til tilleggsproblemer. Det er inngått avtale med Avdeling for nevrologi ved St. Olavs hospital, som etter avtale med pasientene, henviser dem direkte til aktivitetstilbudet etter at de har fått sin diagnose. Dermed slipper de mange omveier om offentlige kontorer i kommunen. Ansatte ved Lavollen aktivitetstilbud etablerer kontakt, tilbyr hjemmebesøk, deltar på møter på St. Olavs hospital og er saksbehandlere som fatter vedtak om plass på Lavollen.

Allsidig tilbud
Aktivitetene planlegges etter brukermedvirkning og kan variere fra for eksempel å trene opp en arm etter et brudd, trene på nye kognitive hjelpemidler eller arbeide for å nå oppsatte mål innenfor ernæring. Turer i skog og mark og trening inne eller ute er fast på programmet. Brukerne har mulighet til å ta del i gårdsarbeid, foring av dyr, vedhugging, snømåking, matlaging og husvask. Mange tar del i kreativ utfoldelse som maling, tegning, håndarbeid og bruk av bevegelsesstyrte dataspill. Det tilbys besøk på teater, museum, konserter og liknende. En kjøkkenhage er under etablering og brukere kan få arbeide som frivillige på stedets kafé.

Samarbeid med frivillige
Lavollen har knyttet til seg frivillige aktivitetsvenner, disse får opplæring og veiledning på stedet. Målet er at disse også skal bistå brukerne utover ordinær åpningstid. Den ideelle organisasjonen FIRE (Foreningen Ett skritt videre) bidrar med overnattingsturer i lavvo og treningstilbud. De skal i samarbeid med Lavollen etablere en Skotthyllklubb (se link) med treningstilbud til brukerne på ettermiddagene.

Tett oppfølging
Det holdes faste individuelle møter med brukerne og pårørende. Her gjennomgås innhold, samhandling, aktiviteter, målsettinger, med mer. Noen trenger bistand til å komme i kontakt med det øvrige hjelpeapparatet eller ønsker å ha en støtteperson med seg på møter. Noen mottar tjenester fra ergo – og fysioterapitjenesten og hjemmetjenesten. Dette er viktige samarbeidspartnere for å kunne tilby fleksible og løsninger og sømløse overganger. Når brukerne får tilbud om andre tjenester, skal tjenesteyter komme til Lavollen første gang de møtes. På den måten er brukerne i et kjent miljø og har støtte fra fagfolk som kjenner dem.

Oppfølging og avlastning for pårørende finner sted gjennom individuelle samtaler, telefon, e-post, som bistand i møte med det øvrige tjenesteapparatet og ved deltakelse i møter og samtalegrupper. Brukere og pårørende tilbys kursing og undervisning, og det inviteres til hyggetreff for hele familien og nære venner. Samtalegrupper for unge pårørende har blitt et populært tilbud som blir holdt hver tredje uke. Ungdommene i gruppa har opprettet en lukket chattegruppe på Facebook samt en åpen Facebookside ”Glem Meg Ei”.

Suksesskriterier

 • Potensielle brukere henvises direkte fra utredningspost ved St. Olavs hospital.
 • Ansatte ved Lavollen fatter selv vedtak om plass og kan på den måten ivareta gruppens behov for at brukerne skal fungere godt sammen.
 • Gjennom husmøter under felles måltider, individuelle samtaler og brukerråd ivaretas den enkeltes brukers behov og ønsker.
 • Samarbeid med frivillige bidrar til at tilbudet kan differensieres.
 • Egen kjøreordning bidrar til kontinuitet og fleksibilitet.
 • Lavollen har en gunstig beliggenhet for brukergruppen.

Betydningen av å ha et aktivitetstilbud for brukere
Å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer er for mange det viktigste. Dette kan bidra til mestringsopplevelser og godt selvbilde, noe som igjen kan bedre evnen til å mestre en krevende livssituasjon. Brukerne kan oppleve Lavollen som en litt annerledes arbeidsplass der hver enkelt av dem er ventet, og der det forventes at de bidrar. Ikke minst for personer som akkurat har måttet avslutte sin yrkeskarriere er det viktig å bli verdsatt og få en meningsfull hverdag. Pårørende forteller at personene med demens trives klart bedre de dagene de er på Lavollen. For flere pårørende er tilbudet avgjørende for at de fortsatt kan være i jobb.

Publisert/oppdatert: mai, 2014

Navn
Lavollen aktivitetstilbud for yngre personer med demens. Etablert i 2013. Tilbudet er en avdeling ved Søbstad helsehus, utviklingssenter for sykehjem i Sør -Trøndelag.

Prosjektleder: Elisabeth Høstland

Aktivitetstilbudet

 • Åpningstider: mandag – fredag kl 9-14
 • 9 plasser hver dag
 • Brukere: 15 personer: 1-5 dager /uken
 • Ansatte: 2 x 100 % stilling

Kommune
Trondheim

Innbyggere: 180 000

Areal: 342, 26 km2

Fylke: Sør-Trøndelag

Samarbeid

 • Fysioterapitjenesten
 • Ergoterapitjenesten
 • En person på arbeidsavklaring 60%
 • Frivillige: organisasjonen FIRE og aktivitetsvenner
 • Lærlinger og studenter

Lenker
Skotthyll regnes som den trønderske nasjonalidretten. Jernskiver (”Hyller”) kastes mot sylinderformede trekubber (”munker”). Les mer >>>

Håndboken Etablering og drift av dagaktivitetstilbud for personer med demens

Brosjyren Demens midt i livet

Utviklingsprogram om dagtilbud

Frivillighet i demensomsorgen

Litteratur
Gjøra L, Haugen PK, Engedal K (2013) Det burde henge sammen. Diagnostikk og oppfølging av yngre personer med demens. Delprosjekt i utviklingsprogrammet Yngre personer med demens. Demensplan 2015. Tønsberg: Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Rosness TA (2014) Tidstyven – hva det vil si å få demens i ung alder. Tønsberg: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Haugen PK (2012) Demens før 65 år. Fakta, utfordringer og anbefalinger. Rapport. Utviklingsprogram om yngre personer med demens, Demensplan 2015. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse

Haugen PK (2004) Yngre personer med demens og deres familie. ”Hjelpeapparatet er mangelfullt og tar ikke ansvar”. DEMENS 8(3): 20-23

Krüger RME (2013) Langsomme jordskjelv: erfaringer med demens midt i livet. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse

Taranrød LB (2011) Mellom hjem og institusjon. Dagtilbud tilrettelagt for personer med demens. Tønsberg/Oslo: Forlaget Aldring og helse

Taranrød LB, Strandli EHA (2012) Etablering og drift av dagaktivitetstilbud for personer med demens. Håndbok. Tønsberg/Oslo: Forlaget Aldring og helse

Dagtilbud

27.05.2014

TRONDHEIM Ved Lavollen får både personer med demens og deres familier fleksible og godt tilpassede tilbud

Les mer
06.03.2014

OSTERØY Mange gode krefter i lokalsamfunnet har støttet opp om Haldorvika dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens

Les mer
29.05.2012

ASKER Møter med natur og kultur skal gi yngre personer med demens helsebot og livsglede. Dagaktivitetene er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og frivillige organisasjoner.

Les mer
16.11.2011

TROMSØ På Møteplassen legges det stor vekt på mestring, trygghet og trivsel i hverdagen for yngre personer med demens. Dagtilbudet skal også bidra til avlastning for pårørende.

Les mer
30.04.2011

TØNSBERG Et velfungerende dagtilbud er alfa og omega for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. Trivselstiltak er grunnleggende i den miljøbehandlende omsorgen på dagsenteret på Nes bo– og behandlingssenter.

Les mer