Kontakt

Demensinfo - til informasjon og inspirasjon!

Målet med disse sidene er å informere og inspirere til å etablere gode, tilrettelagte tjenestetilbud til personer med demens. På disse sidene vil du finne en rekke eksempler på tilbud til personer med demens og deres pårørende.

 

Tiltakene presenteres i reportasjeform, ledsaget av kortfattet fakta. Det vil bli vist vei til uttømmende opplysninger. Eksempler på dette kan være forskningsrapporter, bøker og dokumenter. I tillegg vil det være kortere nyhetssaker. På Demensinfo kan ansatte i helsesektoren, kommuner og pårørende få ideer til gode løsninger innen demensarbeidet. 

NB! Faktaopplysninger gitt i tilknytning til artikler var korrekte ved publiseringstidspunkt. Gi gjerne tilbakemelding ved utdaterte linker slik at de kan oppdateres/fjernes.

Demensplan2015.DenGodeDagenpdf_Side_01.pngBakgrunn Demensplan 2015 ”Den gode dagen” ble lansert oktober 2007. Planen er en delplan av St meld. nr 25 (2005 – 2006) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer, også kalt Omsorgsplan 2015.

Demensplanen ble utarbeidet på bakgrunn av det daværende Sosial- og helsedirektoratets Rapport IS-1486 ”Glemsk, men ikke glemt” – Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens.

I ”Glemsk, men ikke glemt” sies det at direktoratet har erfart at kommunene er opptatt av å utvikle gode tjenester for personer med demens og at de er på leting etter gode eksempler og erfaringer fra andre kommuner.

I Omsorgsplan 2015 nevnes den nettbaserte erfaringsbanken, der innholdet skal rettes mot tiltak som styrker kommunenes forvaltningskompetanse og støtter opp om kommunenes arbeid med å etablere gode systemer for forvaltning og drift av omsorgstjenestene.

Erfaringsbanken skal legge til rette for at målgruppene kan lære av hverandre på tvers av kommuner og virksomheter. Nettsidene skal samtidig rette oppmerksomheten mot de kommunale tjenestene og være et redskap for overføring av erfaringer, råd og veiledning.

Endring
I 2014 ble overflytting av innhold fra demensinfo.no til aldringohelse.no utført. Overføringen innebærer i all hovedsak kosmetiske endringer. Dersom noe innhold mangler eller ser feil ut, er denne prosessen årsak til det. Innholdet forventes å være fullstendig overført og tilrettelagt ny plattform innen utløpet av året.